Luottamuksellisuus

Neurofysio noudattaa king’s fund -kriteeristön mukaista laatujärjestelmää, jossa yhtenä tärkeänä osana on asiakkaan oikeuksien valvominen ja edistäminen.

NEUROFYSION ASIAKKAALLA ON OIKEUS

 1. Terveydentilansa edellyttämään hyvään terveyden ja sairaudenhoitoon eli fysioterapeutteina teemme parhaamme asiakkaan auttamiseksi.
 2. Hakea toisen asiantuntijan mielipide halutessaan varmistaakseen oman terveydentilansa laatu eli voit ottaa yhteyttä esim toiseen fysioterapeuttiin tai lääkäriin halutessasi.
 3. Olla tietoinen koko terapiajaksonsa ajan terveydentilaansa koskevista asioista eli kerromme sinulle kaikki, mitä fysioterapeuttisissa tutkimuksissamme saamme selville ja sinulla on oikeus kysyä kaikista epäselvistä terapiaan liittyvistä asioista.
 4. Tutustua omiin asiakaspapereihinsa halutessaan.
 5. Valita suostuuko opetuspotilaaksi.
 6. Saada säilyttää yksityisyytensä ja kertoa omista asioistaan yksityisesti omassa hoitotilassaan.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Finlex.fi)

Potilastietosi talletetaan keskitettyyn rekisteriin, jota pitävät suostumuksesi perusteella fysioterapialaitos ja siellä keskitettyyn rekisteriin liittyneet ammatinharjoittajat yhteisesti.

Potilastietosi ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteeseesi liittyen niitä voidaan suostumuksesi perusteella käyttää fysioterapialaitoksessa. Muille niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallasi.

Sinulla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriimme talletetut Sinua koskevat tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Samoin Sinulla on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto tai peruuttaa antamasi suostumus tietojesi luovuttamiseen tai rajata sitä.

Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (Finlex.fi)

FYSIOTERAPEUTIN EETTISET OHJEET

 1. Fysioterapeuttitoiminnan keskeinen päämäärä on edistää asiakkaan parasta kaikissa olosuhteissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi pyrkimistä siihen, että asiakas saavuttaa oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta tärkeän optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn.
 1. Fysioterapeutti kunnioittaa työssään asiakkaansa ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä sekä pyrkii luottamuksellisen terapiasuhteen syntymiseen ja syventämiseen.
 2. Fysioterapeutti kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja antaa hänelle hänen terveydentilaansa ja terapiavaihtoehtoihin liittyvät tarpeelliset tiedot. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle ehdotetuista hoidoista.
 3. Fysioterapeutti sitoutuu salassapitoon asiakkaan persoonaa, elämää ja terapiaa koskevissa asioissa.
 4. Fysioterapeutti toimii oman alansa vastuullisena asiantuntijana edistettäessä yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointia.
 5. Fysioterapeutti noudattaa voimassaolevia, omaa ammatillista toimintaansa koskevia lakeja ja asetuksia.
 6. Fysioterapeutti kunnioittaa hyvää liiketapaa ja ilmoittaa omasta ammattitoiminnastaan totuudenmukaisesti ja asiallisesti.
 7. Fysioterapeutti kehittää ammattitaitoaan opiskelemalla ja seuraamalla alansa kehittymistä, kirjallisuutta ja tutkimustoimintaa.
 8. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä eri ammattiryhmien edustajien kanssa. Hän noudattaa tehtyjä sopimuksia ja antaa ammatillista apuaan sekä tarvittaessa puuttuu epäkohtiin tai mahdollisiin epäeettisiin ratkaisuihin ja menettelytapoihin.
 9. Alansa ammattilaisena fysioterapeutti toimii itsenäisenä ja riippumattomana käyttäen omaa harkintaansa ja toimintavapauttaan.
 10. Fysioterapeutti tuntee ammattitaitonsa rajat ja ohjaa tarvittaessa asiakkaan saamaan muuta pätevää apua.
 11. Fysioterapeutti tunnustaa, että omasta jaksamisesta huolehtiminen ja oman persoonan huoltaminen ovat tärkeitä sekä hänen hyvinvointinsa että laadukkaan ja eettisesti vastuullisen toiminnan kannalta.

FYSIOTERAPEUTIN AMMATTIETIIKKA

Ammattietiikka perustuu ammatilliseen tietoon ja osaamiseen sekä arvojen ja elämänkokemuksen sisäistämiseen. Niiden avulla ammattihenkilö pystyy päätöksentekoon ja oman toimintansa seurausten kriittiseen arviointiin. Fysioterapeutin eettisten ohjeiden tarkoituksena on ohjata hänen ammattieettistä pohdintaansa ja päätöksentekoaan jokapäiväisessä työssä.

Eettiset ohjeet korostavat fysioterapeutin itsenäistä ammatillista vastuuta ja pätevyyttä. Ne antavat yhteisen perustan fysioterapian turvalliselle ammattikäytännölle. Ohjeet auttavat erityisesti ristiriitatilanteissa ja vaikeissa päätöksissä ja puolustavat fysioterapeutin omaa itsenäistä harkinta- ja toimintavapautta.

Eettiset ohjeet auttavat ylläpitämään korkeatasoista ammatillista toimintaa ja yhteiskunnan luottamusta fysioterapeuttien työhön. Ne antavat perustan alan ammattikäytännön asialliselle valvonnalle ja kehittämiselle.

Työntekijän oma persoona vaikuttaa ratkaisevasti ammatilliseen käytäntöön. Se korostuu etenkin sellaisissa työtehtävissä, jotka perustuvat suoraan asiakassuhteeseen ja vuorovaikutukseen. Luovassa ammattikäytännössä työntekijä ilmaisee itseään monipuolisesti ja kykenee persoonansa avulla herättämään toisen ihmisen luottamuksen. Siksi oman persoonan huoltaminen ja kehittäminen ovat osa hyvää ammattietiikkaa.

Fysioterapeutin eettiset ohjeet ovat ammattikunnan yhteiseen vapaaehtoiseen sopimukseen perustuva arvojen ja periaatteiden kokonaisuus, jonka noudattamiseen Suomen Fysioterapeuttiliiton jäsenet sitoutuvat. Hyvä ammattietiikka on voimavara ja keskeinen toimintaresurssi arjen työssä. Etiikkaan kuuluu olennaisesti myös selkeä ammatillinen asema, toiminnan pätevä tietoperusta sekä sisäistetty ammattikokemus käytännön työstä. Niitä mikään muu ei voi korvata.

– Suomen Fysioterapeuttiliiton eettinen toimikunta seuraa alan eettistä käytäntöä ja käsittelee tarvittaessa sille osoitetut tutkimus- ja kannanottopyynnoöt.

– Suomen Fysioterapeuttiliiton eettinen toimikunta on valmistellut eettiset ohjeet ja käyttänyt asiantuntijakonsulttina terveydenhuollon etiikan ja sosiaalietiikan dosentti Martti Lindqvistia.

Haluan että minuun otetaan yhteyttä: